Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Obec Hlinná

 1. Důvod a způsob založení

Obec Hlinná (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy.

 1. Organizační struktura

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (komise, výbory apod). V obci se vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva rada obce nevolí, a její pravomoc proto vykonává starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce (§ 102 odst. 4 zákona o obcích).

 1. a) Organizační schéma obce:

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce zřizuje následující výbory:

Finanční výbor

Kontrolní výbor

V obci nepůsobí obecní policie.

Starosta

Starosta obce zřizuje následující komise:

Kulturní komise

Stavební komise

Obecní úřad

Odbory obecního úřadu:

není členěn na odbory

Tajemník obecního úřadu

tato funkce není zřízena

 1. b) Obcí zřizované nebo řízené organizace:

Obec má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Hlinná.

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní a fakturační adresa

Obec Hlinná

Hlinná 53

412 01 Litoměřice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Hlinná

Hlinná 53

410 01 Litoměřice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 9:00 – 13:00

Středa: 9:00 – 13:00, 16:00 – 18:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 416 742 388

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: https://hlinna.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna: [email protected]

4.8 Další elektronické adresy

[email protected]

ID datové schránky:  kkqaqtd

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1003711339 , kód banky: 0800

 1. IČO

00526142

 1. DIČ

Obec není plátcem DPH

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Usnesení zastupitelstva obce

Vyhlášky a nařízení

Dokumenty obce najdete v sekci Úřední deska. Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

8.2 Rozpočet

 1. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat následujícími způsoby:

Osobní podání (ústně či písemně) – na obecním úřadě: Obec Hlinná, Hlinná 53

Elektronické podání – prostřednictvím elektronické podatelny na adresu [email protected]

Elektronické podání – prostřednictvím datové schránky ISDS kkqaqtd

Písemné podání poštou – na adresu obecního úřadu: Obec Hlinná, Hlinná 53, 412 01 Litoměřice

Telefonické podání – tel.číslo 416 742 388

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona. Výše úhrady za poskytování informací je upravena v Sazebníku úhrad, který je dostupný zde. V opačném případě jsou informace poskytovány bezplatně.

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

Osobní podání (ústně či písemně) – na obecním úřadě: Obec Hlinná, Hlinná 53

Elektronické podání – prostřednictvím elektronické podatelny na adresu [email protected]

Elektronické podání – prostřednictvím datové schránky ISDS kkqaqtd

Písemné podání poštou – na adresu obecního úřadu: Obec Hlinná, Hlinná 53, 412 01 Litoměřice

Telefonické podání – tel. číslo 416 742 388

 1. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je obecným procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování orgánů obce jakožto správních orgánů. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu, vydanému ve správním řízení podle správního řádu, je odvolání.

Postup dle správního řádu se uplatní tehdy, nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, apod.) nebo nejedná-li se o samostatnou zvláštní právní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění). Ve vydaných rozhodnutích je vždy obsaženo poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele (zda je možné odvolání podat, jaká je odvolací lhůta, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává).

Odvolání se podává u obecního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Lze jej učinit písemně (poštou na adresu obecního úřadu nebo osobně tamtéž) nebo ústně do protokolu, popř. v elektronické podobě (na elektronickou adresu podatelny) podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění). Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal obecnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. O odvolání obvykle rozhoduje příslušný krajský úřad jako nadřízený správní orgán.

Proti blokové pokutě, uložené v blokovém řízení dle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, se odvolat nelze.

Proti příkazu, vydanému v příkazním řízení (zjednodušené správní řízení) dle § 150 správního řádu lze podat odpor s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu (v případě příkazního řízení dle § 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, činí lhůta 15 dnů) u obecního úřadu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a obecní úřad pokračuje ve správním řízení.

Rozhodnutí správního orgánu vydané ve správním řízení je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat k příslušnému krajskému soudu (do jehož obvodu spadá sídlo obecního úřadu) ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání. Proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu obecního úřadu se lze bránit stížností dle §175 správního řádu v případech, kdy nelze použít odvolání. Stížnost se podává ústně či písemně u obecního řadu, který vede řízení.

Opravné prostředky při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání rozhoduje obvykle krajský úřad jako nadřízený správní orgán. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad s výjimkou případů, kdy obecní úřad stížnosti ve stanovené lhůtě sám zcela vyhoví poskytnutím požadované informace, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 1. Formuláře

Formuláře ke stažení jsou k dispozici zde, nebo osobně na obecním úřadě: Obec Hlinná

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu apod. včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR a dále zejména na stránkách Portálu veřejné správy ČR.

 1. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. – LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce

zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů

Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon

14.2 Vydané právní předpisy

Platné právní předpisy obce – obecně závazné vyhlášky a nařízení – naleznete zde; rovněž jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách

 1. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Dostupný zde.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

 1. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

*V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.*

16.2 Výhradní licence

*V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17.1. Rozsudky

17.2. Výdaje na soudy

Výroční zprávy a poskytnuté informace

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky – informace dle § 5 odst. 5 zákona č.106/1999 Sb.

V současnosti obec nevede žádné veřejně přístupné rejstříky tohoto charakteru.

Rovněž lze využít následující odkazy:

Katastr nemovitostí

Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík

Administrativní registr ekonomických subjektů – ARES

Ostatní registry a rejstříky státní správy

Registr oznámení veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

Oznámení veřejných funkcionářů obce o majetku, činnostech, příjmech a závazcích dle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, jsou součástí Centrálního registru oznámení vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Každý má právo do registru nahlížet zde.

Informace povinně zveřejňované dle jiných zákonů- Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Informace o územním plánu obce, jakož i o dalších dokumentech z oblasti územního plánování týkajících se obce. Naleznete zde.

Tyto dokumenty jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

Skip to content